Search
Close this search box.

Uusi ympäristöjärjestelmä kirittää jatkuvaan parantamiseen

Jaa
Fingrid on tänä syksynä ottanut käyttöön varavoimalaitosten toimintaa koskevan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän.

– Sertifioitu järjestelmä vahvistaa, että huolehdimme varavoimalaitosten ympäristöasioista järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Asiakkaille tämä tuo jatkossa yhä avoimempaa viestiä varavoimalaitosten toiminnasta ja tarkempaa raportointitietoa esimerkiksi päästöihin liittyen, sanoo Fingridin asiantuntija Maija Nurmi.

Fingridille ympäristösertifikaatin käyttöön ottaminen on uusi asia, vaikka järjestelmän vaatimustaso on täytetty jo pitkään. Varavoimalaitosten normaali käyttö on vähäistä, mutta alueilla varastoidaan merkittäviä määriä polttoaineita. Poikkeus- ja hätätilanteissa toiminnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.

Merkittävimmät ympäristöasioihin liittyvät riskit varavoimalaitoksissa ovat ympäristövahingot, kuten polttoaine- ja öljyvuotojen pääsy maaperään tai veteen.

– Varavoimalaitoksissa toiminta on aina perustunut ennakoivaan toimintatapaan ennakoivan kunnossapidon, laitosten koekäyttöjen ja laitosten perusparannusten ja kehittämisen kautta, eikä tämä perusperiaate muutu. Sertifioitu järjestelmä tuo lisää tarkkuutta: tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa mittareiden avulla. Konkreettisesti esimerkiksi laitosten kunnossa­pitäjät saavat jatkossa entistä järjestelmällisempää perehdytystä ja koulutusta työhönsä. Kokonaisuudessaan myös viestintä sidosryhmien kanssa vahvistuu, jatkaa Nurmi.

Ennakointia kaikissa vaiheissa

Fingrid on nyt ympäristöjärjestelmän myötä vahvistanut kaksi seurattavaa tavoitetta varavoimalaitoksille. Ensinnäkin tavoitteena on estää merkittävien ympäristö­vahinkojen syntyminen, toisena tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä.

Varavoimalaitosten ympäristövaikutuksia hallitaan valvonnalla, tarkastuksilla ja turvallisilla toimintatavoilla. Vahinkojen torjuntaan on varauduttu jo ennakoivasti erilaisilla teknisillä ratkaisuilla, kuten suojarakenteilla ja vuodoista varoittavilla valvontalaitteistoilla.

Perusparannuksissa ja varavoimalaitosten rakenteita purettaessa ja uusittaessa kierrätetään rakenteet ja laitteet mahdollisimman tehokkaasti. Erityistä huomiota kiinnitetään kemikaalien ja vaarallisten jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn sekä öljyvahinkojen ehkäisemiseen.

– Sertifikaatin käyttöönotto lisää myös tiedottamista ja sidosryhmien kuulemista. Maanomista­jien, naapureiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa keskustellaan entistä avoimemmin heidän muuttuvien odotustensa tunnistamiseksi. Tietoisuutta lisätään puolin ja toisin, Nurmi painottaa.
Fingridin ISO 14001 -järjestelmän ulkoinen sertifiointiauditointi on toteutettu elo-syyskuussa.

 

Fingridin varavoimalaitoksilla seurataan useita ympäristöön liittyviä mittareita. Seurattavia ja raportoitavia asioita kaikilla varavoimalaitoksilla ovat:

  • polttoaineen kulutus kaasu­turbiinikohtaisesti, polttoaineen rikkipitoisuus
  • laitoksen käyttöaika
  • kulutettu ja tuotettu energia
  • laskennalliset päästöt ominaispäästökertoimien kautta
  • jätemäärät ja kemikaalimäärät
  • häiriö- ja poikkeustilanteet
  • veden kulutus.