Kristallinkirkas raja -hankkeen tavoitteena on kirkastaa tilaajan ja toimittajien työturvallisuusvastuita. Kantavana ajatuksena on, että lainsäädännön asettamat vastuut ovat tilaajalle ja toimittajalle selvät ja vastuulliset tahot hoitavat omat velvoitteensa ilman yli- tai alikurottamista toisen vastuualueelle. Järjestimme vuonna 2019 useita keskustelutilaisuuksia toimittajien ja Fingridin henkilöstön kanssa hankkeesta. Hanketta käsiteltiin toimittajien kanssa johdon keskustelussa, työturvallisuusseminaarissa ja toimittajien työturvallisuusryhmässä.

Vuonna 2019 kirjoitimme uusiksi turvallisuutta koskevat sopimusehdot, jotka otettiin käyttöön 1.1.2020. Sopimusehdoista karsittiin paljon yksityiskohtaisia vaatimuksia. Sopimusehtojen uudistuksen myötä niiden rakenne uudistettiin luettavammaksi ja sivumäärä väheni noin kolmanneksen.

Sopimusehdoista karsitut yksityiskohdat siirretään työturvallisuuden hyvät käytännöt -materiaaliin, mikä toimii apumateriaalina ja suosituksena Fingridin työmailla. Hankkeessa ei tehdä muutoksia sähkö- ja käyttötyön turvallisuuteen liittyviin käytäntöihin.

Uusissa sopimusehdoissa painotetaan vahvasti toimittajien vastuuta turvallisuussuunnittelusta ja työturvallisuuden valvonnasta.Toimittajan velvollisuutena on muun muassa laatia turvallisuussuunnitelma ja riskinarviointi, tehdä työsuunnitelmat toimittajan itse määrittämistä töistä, tehdä työn riskinarvioinnit tunnistamistaan erityistä vaaraa aiheuttavista töistä tai työkohteista sekä suunnitella riittävä ensiapuvalmius työmaalle. Toimittajan laatimassa turvallisuussuunnitelmassa tulee olla kuvattuna vastuut ja työturvallisuuskäytännöt, mutta se toimii myös suunnitelmana laadittavista tarkemmista suunnitelmista ja riskien arvioinneista. Merkittävä muutos tehtiin myös sanktiokäytäntöihin. Uusien sopimusehtojen mukaan toimittajalla tulee olla huomautuskäytännöt sekä käytännöt sääntöjen ja vaatimusten vastaiseen turvattomaan toimintaan puuttumiseen, kun aikaisemmin sopimusehdoissa painotettiin tilaajan käyttämiä sanktioita.

Muutos vaikuttaa vahvasti tilaajan työturvallisuuden varmistuskäytäntöihin, kuten Fingridin asiantuntijoiden työmaakäynteihin, vastuullisuusauditointeihin ja johdon työturvallisuuskävelyihin. Fingridin työmailla on edelleen periaatteena, että on jokaisen oikeus ja velvollisuus puuttua turvattomaan toimintaan. Fingridin edustajien tulee aina pysäyttää turvattomaksi havaitsemansa työ, jonka jälkeen tulee olla välittömästi yhteydessä toimittajan edustajaan. Tässä yhteydessä selvitetään, miksi toimittiin turvattomasti, onko toimittaja suunnitellut ko. työn turvalliseksi ja miten työntekijä on perehdytetty turvalliseen työsuoritukseen. Tarvittaessa pyydetään toimittajaa tarkistamaan työturvallisuusprosessinsa. Eli tilaajan työturvallisuuden varmistamiskäynnit painottuvat toimittajan työturvallisuusprosessin toimivuuden varmistamiseen yksittäisten virheiden etsimisen sijaan.

Rakennuttajan ja päätoteuttajan työturvallisuusvastuut rakennustyömaalla tulevat valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta 205/2009. Rakennuttajan, työnantajan ja suunnittelijan tulee yhdessä ja kunkin omalta osaltaan varmistaa, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä työmaan vaikutuspiirissä oleville.

Lue lisää Fingridin työturvallisuuden toimintatavoista ja tavoitteista täällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *