Search
Close this search box.

Ennakointi luo turvallisuutta

Jaa
Työympäristön, olosuhteiden ja itse työn suunnittelu etukäteen määrittää suurelta osin, pystytäänkö töitä tekemään terveellisesti ja turvallisesti. Jos työturvallisuutta ei ole otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa, sen turvallinen suorittaminen on usein hyvin haastavaa. Kuvittele esimerkiksi elementeistä tehtävä rakennus, jonka suunnittelussa ei olisi otettu asennusaikaista työturvallisuutta lainkaan huomioon. Saataisiinko rakennustyö tehtyä turvallisesti – Ei varmaankaan.

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa tunnistamaan haitta- ja vaaratekijät. Lisäksi rakennustyömaalla päätoteuttajalla on erityinen velvollisuus rakennustyöstä aiheutuvien vaarojen tunnistamiseen ja riskinarviointiin. Ensisijaisesti vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee estää. Tämä on mahdollista tehdä suunnitteluvaiheessa. Toissijaisesti tunnistetut vaarat ja haitat tulee poistaa. Jos vaara- ja haittatekijöitä ei voida poistaa, tällöin niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle tulee arvioida, eli arvioida riskin suuruus. Riskin suuruuden perusteella tulee määrittää toimenpiteet, jolloin yleisesti vaikuttavat toimenpiteet tulee valita mieluummin kuin yksilöllisesti vaikuttavat toimenpiteet.

Arvioinnin monta näkökulmaa

Riskinarviointia tehdään monesta eri näkökulmasta. Fingridin turvallisuutta koskevissa sopimusehdoissa on vaatimus projekti-/sopimuskohtaisesta riskinarvioinnista, työn riskien arvioinnista ja työkohteessa tehtävästä turvallisuussuunnittelusta.

Projekti-/sopimuskohtaisessa riskinarvioinnissa on tavoitteena saada kokonaisvaltainen kuva hankkeen tai sopimuksen aikaisista työterveys- ja työturvallisuusriskeistä. Tässä riskinarvioinnissa tulee tarkastella mahdollisimman laajasti työympäristön, -olosuhteiden ja töiden aiheuttamia vaara- ja haittatekijöitä sekä tunnistaa erityistä vaaraa aiheuttavat työt ja työkohteet.

Riskinarvioinnissa tulee määrittää kullekin tunnistetulle vaaralle ja haitalle riskin suuruus, toimenpiteet vastuuhenkilöineen sekä jäännösriski. Kaikkien vaarojen ja haittojen tunnistaminen etukäteen ei kuitenkaan ole mahdollista. Tämän vuoksi on tärkeää päivittää riskinarviointia säännöllisesti eli aina kun uusia vaaroja havaitaan tai kun sattuu tapaturma tai läheltä piti -tilanne.

Riskin suuruuden määrittämisen taustalla on toimenpiteiden priorisointi ja hyväksyttävän riskin pohdinta. Suurimmat riskit poistetaan ensisijaisesti ja lisäksi pohditaan, minkä suuruinen riski on hyväksyttävä. Hyväksyttävä riski pitää määritellä tarkasti, jotta voidaan tehdä päätöksiä toimenpiteiden toteuttamisesta. Jäännösriskin tarkoituksena on arvioida määritettyjen toimenpiteiden vaikutusta riskin suuruuteen.

Arvioi ja suunnittele ensin

Työn riskien arviointi on tarkoitettu turvallisen työsuorituksen suunnitteluun. Fingridin turvallisuutta koskevissa sopimusehdoissa on vaatimus erityistä vaaraa aiheuttavien töiden ja työkohteiden tunnistamisesta. Näistä tulee tehdä työn riskien arvioinnit. Työsuorituksen suunnittelun parhaita asiantuntijoita ovat työtä suorittavat työntekijät itse. Tämän vuoksi sopimusehdoissa on myös vaatimus riskinarviointitilaisuuksien järjestämisestä, joihin työntekijöiden on osallistuttava.

Erityistä vaaraa aiheuttavat työt ja työkohteet tulee tunnistaa ensisijaisesti osana projekti/sopimuskohtaista riskinarviointia. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Haasteellista on, jos työryhmä huomaa vasta työkohteessa sen olevan erityisen haastava tai vaarallinen. Tätä varten toimittajilla tulee olla mietittynä käytännöt, kuinka työryhmä tekee työn riskien arvioinnin näissä tapauksissa ja kuinka työmaajohto osallistuu näihin riskinarviointitilaisuuksiin.

Työn riskien arvioinnissa pilkotaan suoritettava työ pieniin osiin ja pohditaan, kuinka työ on turvallista suorittaa. Tätä varten Fingridin Quentic-raportointijärjestelmässä on oma lomake työn riskien arviointiin. Lomakkeessa on kohdat työn vaiheille, tunnistetuille vaaroille ja haitoille sekä toimenpiteille vastuuhenkilöineen. Toimittajat voivat halutessaan käyttää myös omia lomakkeitaan työn riskien arviointeihin.

Ennakoidaan yhdessä!

Työkohteessa tehtävä turvallisuussuunnittelu täydentää turvallisuussuunnittelun. Käytännössä työryhmän tulee varmistaa työkohteessa, että tarvittavat suunnitelmat ja riskinarvioinnit on tehty ja että työ voidaan tehdä niiden mukaisesti. Jos työtä ei voida suorittaa turvallisesti, työt tulee keskeyttää eikä niitä saa jatkaa ennen kuin työn turvallinen tekeminen on suunnitelmallisesti taattu.

Tähän ajatukseen kytkeytyy vahvasti mieti ennen kuin toimit -ajatus. Eli aina ennen töiden aloittamista olisi hyvä esimerkiksi
astua kaksi metriä taaksepäin työkohteesta, havainnoida työympäristöä ja pohtia kaksi minuuttia ennen kuin aloittaa työn tekemisen.
Vaarojen tunnistus ja riskien arviointi on toisaalta järjestelmällistä töiden, työympäristön ja -olosuhteiden turvallisuussuunnittelua ja toisaalta jatkuvaa tekemistä, johon tulee kaikkien

Fingridin työkohteissa liikkuvien ja työskentelevien osallistua. Seuraavan kerran havaitessasi vaara- tai haittatekijän, tee siitä turvallisuushavainto osoitteessa www.fingrid.fi/havainto. Näin pääset osallistumaan työympäristön ja työolojen kehittämiseen. Työturvallisuus lähtee yksittäisten henkilöiden asenteista, mutta se tehdään aina yhdessä!

Vaara- ja haittatekijöitä:

  • Tapaturman vaarat
  • Fysikaaliset vaarat
  • Kemialliset ja biologiset vaarat
  • Psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät
  • Fyysinen kuormitus ja ergonomia

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *