Search
Close this search box.

Metsänomistajan lunastuskorvaukset puhututtavat

Jaa
Fingrid lunastaa maiden käyttöoikeuksia rakentaessaan voimalinjoja ja maksaa niistä Maanmittauslaitoksen määrittelemän korvauksen. Rakentamisen määrä on kasvanut Suomen siirtyessä puhtaaseen energiantuotantoon.

Suomessa kuljetaan kohti hiili­neutraalia energiantuotantoa. Sen seurauksena rakennetaan kiihtyvällä tahdilla uusia tuuli­- ja aurinkovoimaloita sekä siirtolinjoja, joilla voimalat yhdistetään kantaverkkoon.

Jos maanomistajan tilukset sopivat tuuli-­ tai aurinkovoimalan käyttöön, maa­-alasta tehdään vuokrasopimus ja maanomistaja saa vuosittaista vuokratuloa.

Voimalan ja kantaverkon väliset siirto­linjat taas voidaan perustaa pakkolunasta­malla maan käyttöoikeus, jolloin maan­omistajalle maksetaan lain määrittelemä kertaluonteinen korvaus. Voimajohtojen rakentajat eivät siis lunasta metsämaita omaan omistukseensa, vaan sen käyttö­oikeuden.

Käyttöoikeudesta maksetaan lain mu­kaan käypä hinta maapohjasta, puiden ja taimikoiden menetyksestä, kulkuhaitoista sekä omistetun maan pirstaloitumisesta. Maanomistajalle korvataan siten hänelle välittömästi aiheutuvat kustannukset. Käy­tännössä korvaustason määrittää riippu­maton lunastustoimikunta.

Fingrid on yksi toimija, joka lunastaa yksityisten omistamia maita rakentaakseen niille voimalinjoja. Se toteuttaa sähkömark­kinalain alaista julkista tehtäväänsä, johon liittyy myös tuotantolaitosten liittäminen kantaverkkoon.

”Fingrid korvaa maanomistajille täyden korvauksen menetyksistä, joita tulee uusien linjojen rakentamisesta. Emme kuiten­kaan määrittele korvaustasoa, vaan se on kerrottu tarkasti laissa”, toteaa lunastus­asioiden vanhempi asiantuntija Mikko Kuoppala Fingridistä.

FINGRID

1. Toteuttaa sähkömarkkinalain mukaista julkista tehtävää
2. Eroaa niistä toimijoista, jotka rakentavat voimajohtoja taloudellisin perustein
3. Pitää lähtökohtana, että lunastuslain tulee taata maanomistajalle täysi korvaus
4. Noudattaa eduskunnan lailla säätämiä periaatteita lunastuskorvauksen osalta

Lunastuskorvausta maksetaan metsäpohjasta ja puustosta

Laissa määritelty, yksityiselle metsänomis­tajalle maksettava lunastussumma on sellai­nen, että sillä saisi hankittua uuden saman­kaltaisen metsäpalstan lunastetun tilalle.

”Täyden korvauksen periaatteella metsämaan lunastuskorvauksen keskiarvo on periaatteessa sama kuin metsäpalstan hinta keskimäärin muussakin kaupassa olisi”, kertoo lunastus-­ ja arviointiosaston johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitokselta.

Viime vuonna metsäpalstojen kauppo­jen keskihinnat olivat keskimäärin 1 250–6 556 euroa hehtaarilta niin, että Lapissa korvaus on pienin ja Uudellamaalla suurin. Koko maan mediaanihinta on noin 3 500 euroa hehtaarilta.

”Fingrid saattoi maksaa enemmän tai vähemmän sen mukaan, miten keskimää­räiseen metsään linjat osuivat ja tehtiinkö puustosta erillinen vapaaehtoinen kauppa vai korvattiinko se osana lunastuskorvauk­sia”, Asmundela tarkentaa.

Metsäpalstojen tilastoidut kauppahin­nat sisältävät puuaineksen, mutta koska metsämaan arvo vaihtelee merkittävästi puuston mukaan, jokainen tilus arvioidaan erikseen. Sähkölinjan alle saattaa osua arvokasta tukkimetsää tai tuore taimikko.

”Myös taimet ja niiden istutukseen käytetyt kustannukset huomioidaan. Nuo­resta puustosta saa täyden myyntihinnan mukaisen puuaineskorvauksen, ja lisäksi korvataan se odotusarvon menetys, että puu ei kasvanut täyteen mittaansa ja tuotto jäi saamatta”, Asmundela selittää.

MTK: Maanomistajallekoin hyöty lunastajan saamasta hyödystä

Maanomistajalla on oikeus esittää korvausvaatimus lunastustoimikunnalle, johon kuuluvat Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin lisäksi kaksi maallikkojäsentä. Lunastuslaki tosin määrää korvaamaan kaikki menetykset ja haitat, vaikka metsänomistaja ei vaatimusta esittäisikään.
Maankäytön asiantuntija Juho Ikonen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, MTK:sta kertoo, että viime vuosina metsäalueiden lunastukset ovat kuitenkin herättäneet voimakasta kritiikkiä maanomistajien keskuudessa, sillä maanomistaja menettää pakkolunastuksessa kyseisen kiinteistönsä kehittämismahdollisuudet.

”Nämä tuhannet linjakilometrit kulkevat yksityisten maanomistajien mailla, joten meneillään oleva vihreä siirtymä heijastuu vahvasti heihin,” Ikonen kertoo.

”Voimalinjan seurauksena maanomistajalle tulee rajoituksia muun muassa rakentamiseen ja maa-aineksen nostoon. Pahimmillaan linjaa varten lunastettava kaistale suoja-alueineen pirstaloi tai syö koko pienen metsätilan.”

MTK:n mukaan lunastuslakia tuleekin päivittää niin, että maanomistajan saamissa korvauksissa huomioidaan lunastajan saama taloudellinen hyöty, esimerkiksi osuusliiketoiminnan tuotosta.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *