Search
Close this search box.

Positiivisia ketjureaktioita

Jaa
Hankintaketjujen hallinnan kehittäminen on osa vastuullista yritystoimintaa, jonka vaikutukset näkyvät paikallisesti ja globaalisti. Fingridin Omaisuuden hallinnan päivän paneelikeskustelussa 23.5. todettiin, että vastuullisuus ei synny itsestään vaan edellyttää tilaajalta aktiivista roolia.

Paneelikeskustelun jälkeen Fingrid palkitsi perinteiseen tapaan urakoitsijoidensa henkilöstöä Vuoden rakentaja- ja Vuoden kunnossapitäjä -palkinnoin. Vuoden rakentaja -palkinnon sai Ari Stenroth Eltel Networks Oy:stä ja Vuoden kunnossapitäjä -palkinnon Pertti Räty Pohjolan Linjahuolto Oy:stä. Tapio Honkaniemi Infratek Finland Oy:stä palkittiin lisäksi elämäntyöpalkinnolla. Palkitut henkilöt saivat kiitosta esimerkillisestä ja asiakaslähtöisestä toiminnastaan. Fingridin kannalta erityistä huomiota ansaitsee heidän asiantuntemuksensa ja osaamisensa.

Vuo­den kun­nos­sa­pitäjä -pal­kin­non sai Pertti Räty Poh­jo­lan Lin­ja­huol­to Oy:stä. Tapio Honkaniemi In­fra­tek Finland Oy:stä pal­kit­tiin elämäntyöpal­kin­nol­la ja Vuo­den ra­ken­ta­ja -pal­kin­non sai Ari Stenroth El­tel Networks Oy:stä. Fingridin kannalta merkittävää on erityisesti palkittujen osaaminen ja asiantuntemus.
Fingrdin Omaisuuden hallinnan päivässä Vuoden kunnossapitäjä -palkinnon sai Pertti Räty Poh­jo­lan Lin­ja­huol­to Oy:stä. Fingrdin puolesta palkinnon jakoivat kehityspäällikkö Maria Joki-Pesola ja varatoimitusjohtaja Kari Kuusela.

Työmaa-auditoinnit edistävät turvallisuutta

Nykyaikaiset hankintaketjut ulottuvat yhä useammin ympäri maailmaa, mikä tarkoittaa myös niiden vaikutusten heijastumista usean eri maan talouteen, ympäristöön ja sosiaalisiin oloihin. Kustannustehokkuuden ja toimitusvarmuuden lisäksi edelläkävijäyritykset ovat entistä kiinnostuneempia toimittajien ja alihankkijoiden suhtautumisesta työntekijöiden turvallisuuteen, palkkaukseen ja ihmisoikeuksiin. Fingrid on valmis menemään vastuullisuuden varmistamisessa iholle asti. Tämä tarkoittaa muun muassa auditointeja, johdon tapaamisia sekä koulutusta ja perehdyttämistä.

Fingrid on tehnyt tehtaiden ja työmaiden vastuullisuusauditointeja vuodesta 2013 lähtien. Niiden avulla on saavutettu merkittäviä parannuksia esimerkiksi tehtailla käytettävien kemikaalien varastoinnissa, suojaimien käytössä ja paloturvallisuudessa. Auditointien ansiosta työmailla on kiinnitetty entistä enemmän huomiota työn suunnitteluun ja perehdyttämiseen.

Vastuullisuus näkyy lopputuloksessa

Vastuullisuus ja hankintaketjujen kehittäminen ovat osa yhteiskuntakelpoisuutta, joka heijastuu yrityksen maineeseen ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Näihin asioihin panostaminen konkretisoituu pidempinä toimittajasuhteina ja lopputuotteen parempana laatuna. Pitkät toimittajasuhteet helpottavat vastuullisuuden varmistamisessa vuodesta toiseen.

– Hankintaketjun vastuullisuus ei synny itsestään. Tilaajan roolina on auditoida, kommunikoida, perustella ja opettaa alihankkijalle määritettyyn vaatimustasoon kuuluvia asioita, sanoo VEO:n myynti- ja markkinointijohtaja, varatoimitusjohtaja Visa Yliluoma.

Arvoketjun jalkauttaminen edellyttää avointa vuoropuhelua alihankkijan omistajien ja ylimmän johdon kanssa. Eltel Networksin hankinta- ja logistiikkajohtaja Jaakko Pitkänen korostaa, että yrityksen maantieteellisestä sijainnista ei voi enää päätellä, miten hyvin tai huonosti vastuullisuuteen liittyvät asiat on hoidettu.

– Jo pelkästään Kaukoidässä on iso kirjo toimittajia, jotka hoitavat nämä asiat mallikkaasti, hän toteaa.

Paikallistuntemuksesta on etua

Hankintaketjun kehittäminen edellyttää joustavaa mutta määrätietoista toimintaa. Yrityksen on hyvä tietää, mitkä puutteet voidaan korjata ja mitkä taas ovat esteenä yhteistyön jatkamiselle. Jälkimmäiseen kategoriaan lukeutuvia seikkoja ovat esimerkiksi lapsityövoiman käyttö tai voimassa olevan työehtosopimuksen noudattamatta jättäminen.

– Työmailla käytettävän ulkomaisen henkilöstön osalta meillä on käytössä juridisesti pätevä aliurakoitsijasopimus, joka korostaa työehtosopimuksen sitovuutta, sanoo Empowerin hankintajohtaja Veli-Matti Sääski.

Auditoinnin osalta on aiheellista miettiä, hoidetaanko se omin resurssein vai erikoistuneen kumppanin avulla. Tämä kysymys nousee esiin erityisesti globaaleissa hankintaketjuissa, joissa pitää huomioida paikallinen lainsäädäntö ja viranomaisten toimintatavat.

– Suomalaisten yritysten ei tarvitse enää tänä päivänä murehtia sitä, ovatko ne liian pieniä vaatimaan vastuullisuutta globaaleilta alihankkijoilta. Kokemukset kahdesta aasialaisesta muuntajatoimittajasta vahvistavat tämän näkemyksen. Niissä meidät on otettu todella hyvin vastaan aivan ylintä johtoa myöten, kiittelee Fingridin sähköasemien rakentamispäällikkö Daniel Kuosa.

Panostukset hankintaketjun vastuullisuuteen sitovat tietyn määrän resursseja, mutta Prysmianin myyntijohtaja Olli Anttonen näkee sen investointina, joka auttaa innovoimaan uusia materiaaleja ja tuotteita sekä kehittämään niiden kierrätettävyyttä.

– Hankintaketjun kehittämisen kautta annamme toimittajalle ideoita siitä, millaisia tuotteita tarvitsemme tulevaisuudessa. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uudenlaisia ratkaisuja.

Tutustu Omaisuuden hallinnan teemapäivän esityksiin.