Search
Close this search box.

Työn riskien arviointi auttaa ehkäisemään tapaturmat

Jaa
Työn riskien arvioinnissa pilkotaan työ pieniin osiin ja pohditaan, kuinka työtehtävä on turvallista suorittaa. Fingrid edellyttää työmaillaan riskien arviointien tekemistä.

Projektipäällikkö Jukka Ropo­nen TMV Servicestä huolehtii usean Fingridin rakennustyö­maan turvallisuudesta. Riskien arviointi ennen rakennuspro­jektia on avain tapaturmien välttämiseen.

”Kun kaikki riskit pystytään tunnistamaan etukäteen, niihin pystytään reagoi­maan eikä tapaturmia satu. Riskien arviointi on­kin työturvallisuuden perusta ja siksi niin tärkeä tehtävä työmailla”, hän painottaa.

”Riskien arviointi on työturvallisuuden perusta ja siksi niin tärkeä tehtävä työmailla.”

Tällä hetkellä Roposella on menossa työmaita Alajärvellä, Palojärvellä, Heinolassa ja Raumal­la. Jokaisella työmaalla toistetaan samat tärkeät toimet työturvallisuuden varmistamiseksi.

Riskien arviointiin osallistuvat kaikki projektin työntekijät työnjohtajista asentajiin. Aliurakoitsi­jat arvioivat omien töidensä riskit.

”Riskinarvioinnit on nähtävissä intrassamme, ja ne toimitetaan kaikkien osapuolten, kuten Fingridin, tietoon samalla tavalla kuin työsuunni­telmatkin.”

Riskien arviointia kolmessa tasossa

Riskejä arvioidaan Roposen mukaan kolmessa vai­heessa. Ensimmäisenä tehdään koko projektin ris­kien arviointi, joka on laaja ylätason kokonaisuus.

”Siinä käydään läpi riskit yleisellä tasolla esi­merkiksi rakennuksen rakentamisessa, perustus­töissä ja maanrakennustöissä.”

Toisessa vaiheessa arvioidaan riskit juuri siinä tietyssä kohteessa, jossa työskennellään: käydään läpi työkohtaisia suunnitelmia ja mietitään työvai­heita tarkemmin.

”Tässä mennään jo syvälle varsinaiseen tekemiseen, eli kuvataan työtapoja yksityiskohtai­sesti. Näitä ovat esimerkiksi nostosuunnitelmat, nostotöiden riskiarviot ja putoamissuojaussuun­nitelmat.”

Kolmas vaihe käydään läpi ennen työn aloit­tamista, kun työntekijät arvioivat riskejä omassa ryhmässään.

Asentajat osallistuvat riskien puntaroimiseen ennen työkohteeseen siirtymistä ja käyvät vielä kohteessa työmaapäällikön kanssa suullisesti läpi vaaran paikat. Työntekijät myös täydentävät riskien arviointia huomioillaan.

”Työkohteeseen tultaessa saatetaan huomata jotakin poikkeavaa. Kaivannon luiskat esimerkiksi voivat olla liian jyrkkiä, suunniteltu kulkutie ei ole turvallinen tai työkohteessa on tavaraa tai roskaa vaarantamassa kulkemista”, Roponen kuvailee.

”Työn riskien arviointia tehdään jatkuvasti työn edetessä”, kertoo projektipäällikkö Jukka Roponen TMV Servicestä.

Riskejä huomioidaan työmaalla jatkuvasti

Riskien arviointi ei rajoitu kolmeen vaiheeseen, vaan sitä tehdään jatkuvasti työn edetessä. Työ­tehtävien myötä esiin nousee toisinaan uusia ris­kejä, joiden huomioon ottaminen kehittää riskien hallinnan kokonaisuutta.

”Jos todetaan, että vaaratilanne voi toistua ja tapahtua muuallakin, se sisällytetään jatkossa projektikohtaiseen riskienhallintaan.”

Läheltä piti -­tilanteet kirjataan aina Quentic­-järjestelmään, josta ne päätyvät tarkempaan tar­kasteluun. Läheltä piti ­-tapaus käsitellään myös työmaalla.

Roponen kiittää Fingridin paneutumista työturvallisuusasioihin ja kannustamista riskien arviointiin.

”Sähköasentajat oppivat työnsä riskit am­mattikoulutuksessaan ja korkealla työskentelyn vaaratkin tiedostetaan hyvin, mutta silti Fingridin sparraus ja kannustus on auttanut meitä parem­pien riskiarviointien tekemiseen.”

Myös Fingridin Työturvallisuus tehdään yhdessä ja yksin -­kampanja on näkynyt kevään ja kesän mittaan työmailla.

”Työmaapäälliköt ovat pitäneet turvavartteja kampanjan aiheista, ja julisteet näkyvät.”

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *