Search
Close this search box.

Voimajohtojen alla Euroopassa on kosteikkoja ja hedelmätarhoja

Jaa
Luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja monipuolinen virkistyskäyttö mahdollistavat voimajohtojen alla olevien maa-alueiden monipuolisen hyödyntämisen. Sen sijaan, että korostetaan, mitä siellä ei saa tai voi tehdä, painotetaan erilaisia sallittuja käyttötapoja. Eurooppalaisissa kantaverkkoyhtiöissä hyödynnetään monipuolisesti voimajohtoaukeita eri tarkoituksiin. Fingrid on mukana tässä työssä.

Suomen etu on, että maamme on harvaan asuttu, ja pääosa voimajohtoalueista on metsissä. Keski-Euroopassa on toisin, ja joissain maissa lainsäädäntö salliikin esimerkiksi rakentamisen lähes johtojen alle.

– Paine maankäytölle on taajaan asutuissa maissa huomattavasti kovempi kuin meillä. Myös voimajohtopylväiden rakenne on erilainen eri maissa, ja paikoin johtojen alle jää enemmän tilaa kuin Suomessa. Tämä ja erilainen lainsäädäntö mahdollistavat esimerkiksi rakentamisen ja hedelmäpuiden kasvattamisen johtojen alla, Fingridin erikoisasiantuntija Tiina Seppänen kertoo.

Euroopan unionin Life Elia -hanke on vuodesta 2011 alkaen hakenut parhaita käytäntöjä voimajohtojen alla olevan maan käyttöön erityisesti luonnon monimuotoisuutta silmällä pitäen. Belgia ja Ranska ovat hankkeen kohdemaita, mutta ideoita on haettu eri puolilta Eurooppaa.

– Fingrid on tehnyt yhteistyötä Life Elian kanssa. Hyötykäyttömahdollisuuksista ovat nousseet erityisesti marja- ja hedelmätarhat, lammaslaiduntajat, lammet ja kosteikot sekä ympäristökasvatus. Erityisesti kosteikkoja on lisätty niin kohdemaissa Belgiassa ja Ranskassa kuin Suomessakin. Riista-kosteikkojen perustamisesta kysytään meiltä usein, ja niiden perustaminen on sallittua, kunhan sähköturvallisuus huomioidaan.

Erot liittyvät maantieteeseen ja väestömääriin

Fingrid on tehnyt selvityksiä voimajohtoaluiden maankäytöstä ja myös kansainvälistä vertailua aiheesta. Viimeisin selvitys 2015–2016 tutki voimajohtoalueiden hyötykäyttöä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

– Ruotsissa ja Norjassa korostuu eläimistön ja kasvillisuuden monimuotoisuuden lisääminen, ja Norjassa vuoret rajoittivat maankäyttöä. Yhdysvalloissa haettiin ihmisten virkistyskäyttöön uusia mahdollisuuksia, ja Isossa-Britanniassa voimajohtoalueiden maa oli joko viljelykäytössä tai tiiviisti rakennettu kaupungeissa. Myös Life Elia -hankkeessa Ranskan ja Belgian metsäluonnon monimuotoisuus korostuu, Seppänen toteaa.

www.life-elia.eu/en/

lampaat
Lampaat ovat jo useana vuonna olleet ”kesätöissä” Fingridin voimajohtoalueilla. Lampaiden laiduntamisessa yhdistyvät pienyrittäjyyden tukeminen ja voimajohtoaukeiden monimuotoinen käyttö.

 

Vinkkejä maanomistajille ja kaavoittajille

Fingrid työstää parhaillaan toimintamalleja voimajohtoaluiden hyötykäytön lisäämiseksi. Suunnittelutyössä otetaan huomioon niin yksityinen maanomistaja kuin vaikkapa kunnan maankäytön suunnittelija.

Maanomistajat vastustavat joskus voimajohtoja, koska he eivät koe voivansa hyödyntää sen alle jäävää maata. Kukaan ei kuitenkaan hyödy siitä, että maat jäävät joutomaaksi.

– Fingridillä on meneillään mittava investointiohjelma, ja uusien voimajohtohankkeiden yhteydessä on tunnistettu kehitysmahdollisuuksia voimajohtoalueiden hyötykäytön lisäämiseksi. Uutta pontta asian edistämiseen on tullut muun muassa voimajohtohankkeiden ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä.
Sähkö on siirrettävä häiriöttömästi, ja kehi-tämme toimintamallejamme voimajohtohankkeiden hyväksyttävyyden edistämiseksi, kehityspäällikkö Satu Vuorikoski kertoo.

Kehitysideoita Suomessa:
  • Pelastetaan pölyttäjät: Voimajohtoalueet soveltuvat hyvin mehiläistarhaukseen.
  • Minustako joulukuusiviljelijä: Joulukuuset ovat tarpeeksi matalia kasvaakseen aukealla luvallisesti.
  • Riistaeläimet mielessä: Voimajohtoaukeita
    käytetään hyvän näkyvyyden vuoksi metsäs-tykseen, ja niiden reunoille voi rakentaa riistatorneja.
  • Viljellen herkkuja tai silmäniloksi: Marjojen lisäksi monet hyöty- ja koristekasvit sopivat kasvatettavaksi johtoaukealla.
  • Lammaslaiduntaja mailleni: Lampaat sopivat erinomaisesti laiduntamaan johtoaukealle.
  • Perinneniitty: Aukeat voivat toimia vaihtoehtoisena elinpiirinä monille hyönteisille ja kasveille niittyjen sijaan.
  • Kosteikko: Kosteikot pitävät yllä luonnon monimuotoisuutta.