Search
Close this search box.

Datahub – keskitetty tieto luo uusia mahdollisuuksia

Jaa
Muutaman vuoden päästä suomalaisten kaikki sähkönkäyttöpaikat ja niihin liittyvä tieto löytyvät yhdestä rekisteristä.

Fingrid rakentaa parhaillaan sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon datahubia, jonne kerätään kaikkien sähkönkäyttäjien tiedot Suomessa. Järjestelmän rakentaminen on suuritöinen uudistus Fingridille ja koko toimialalle, mutta sen uskotaan tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille.
– Keskitetyssä tiedonvaihtomallissa liiketoimintaprosessit tehostuvat ja tiedonvaihtoa pystytään kehittämään aivan uusin tavoin. Säännöt yksinkertaistuvat ja tiedon laatu paranee, sanoo palvelupäällikkö Minna Arffman Fingrid Datahub Oy:stä.

Nykyisin tiedot välitetään yksittäisten yhtiöiden kesken. Järjestelmä toimii nykytilanteessa tyydyttävästi, mutta sen kehitysmahdollisuudet ovat rajalliset. Sähkömarkkinat ovat muutoinkin uudistumassa, ja tiedonvaihdon tulee elää muutoksessa mukana.

Sähköyhtiöissä käynnistyy tietojen siivous

Valmisteluvaiheeseen liittyy paljon työtä myös toimialan yrityksissä. Ennen kuin tiedot siirretään datahubiin, tulee yhtiöiden käydä läpi omassa järjestelmässään olevat tiedot. Yhtiöiden tulee tarkistaa, onko niillä kaikki tarvittava tieto, ja onko tieto oikeaa.

Tietojen siivous ja täydennys on monissa yrityksissä jo käynnistynyt. Fingridistä saa tarvittaessa apua esimerkiksi kuluttajille suunnattujen avainviestien laatimisessa, vinkkaa Arffman.
– Uudistus on kaikille toimialan yhtiöille valtava ponnistus ja haluamme osaltamme tukea heitä asiakasviestinnässä.

Datahubin tavoitteena on olla huomaamaton loppuasiakkaille. Kuluttajat eivät asioi suoraan datahubissa, vaan sen tehtävänä on olla tiedonvaihdon taustajärjestelmä. Toimiva tiedonvaihto toki näkyy loppuasiakkaille parempana asiakaspalveluna ja mahdollisina uusina palveluina. Kuluttajat pääsevät omiin tietoihinsa käsiksi Suomi.fi-palvelun kautta.

Miksi kuluttajilta tarvitaan henkilötunnus?

Datahubin hyödyt perustuvat siihen, että tietoa pystytään tarkastelemaan ja käyttämään eri tarkoituksiin. On ehdottoman tärkeää, että järjestelmän tietosuoja on vahva ja kunnossa. Asiakkaan tietoja ei luovuteta minnekään datahubista ilman erillistä valtuutusta. Tietoja voi hakea vain sellainen osa-puoli, jolla on riittävät oikeudet datahubissa olevaan tietoon.

Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkailla henkilötunnusta ja yrityksillä y-tunnusta. Henkilötunnusta ei ole aikaisemmin välttämättä annettu sähkösopimusten yhteydessä, ja yhtiöt ovat nyt joutuneet pyytämään niitä asiakkailtaan. Asia on luonnollisesti herättänyt ihmetystä, koska henkilötunnuksen antamiseen ajatellaan liittyvän riskejä.

Asiakkaan vahva ja luotettava yksilöinti on datahubin ja siihen liittyvien uusien palvelujen edellytys.
– Datahubin toiminnallisia ominaisuuksia käytettäessä täytyy pystyä yksilöimään asiakas varmasti. Kun tietoa ja käyttäjiä on paljon, on sekaannusten vaara muuten olemassa, tarkentaa Arffman.

Ison joukon panostus

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Fingridiä toteuttamaan datahubin. Hanketta valmistellaan tiiviissä yhteistyössä sähkönmyyjien, jakeluverkon haltijoiden, järjestelmätoimittajien, erilaisten etujärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Datahub on herättänyt laajasti kiinnostusta, ja Fingridissä on panostettu projektin viestintään. EDIEL.fi-sivustolle on kerätty monipuolisesti tietoa hankkeesta.
– Lähetämme aiheesta uutiskirjeen kaikille sen tilanneille noin kerran kuussa. Järjestämme myös erilaisia teemawebinaareja, ja vuonna 2018 starttaavat ajankohtaiswebinaarit, joiden idea tuli asiakaspalautteesta, mainitsee Arffman.

Datahubin järjestelmätoimittaja valitaan vuoden 2018 kevään tai kesän aikana. Tämän jälkeen käyttöönoton kokonaisaikataulu tarkentuu.
– Edelleen toivomme, että alan toimijat ovat meihin aktiivisesti yhteydessä. Tämä on ennen kaikkea koko alan yhteinen hanke.

 

Mitä datahubissa tapahtuu?

• Datahub hoitaa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon sähkön käyttäjien vaihtaessa sähkön myyjää tai muuttaessa uuteen osoitteeseen.
• Datahub hoitaa jakeluverkonhaltijan tällä hetkellä tekemän taseselvityksen sekä tasevirheiden korjausprosessin.
• Loppuasiakkaan on mahdollista valtuuttaa muita palveluntarjoajia hakemaan omia sähkönkulutustietojaan datahubista esimerkiksi kulutuksen seurantapalveluissa.
• Sähkösopimusten kilpailuttaminen helpottuu. Jos kuluttajalla on useita sähkönkäyttöpaikkoja, asuinpaikan lisäksi esimerkiksi kesämökki tai muu kiinteistö, eri paikkojen kulutuksen voi nähdä kerralla.
• Datahub mahdollistaa sähkön käyttäjien osallistumisen kysyntäjoustoon, jossa sähkön tuotanto ja kulutus tasapainotetaan siten, että sähkönkäyttöä säädellään automaattisesti sähköverkon kuormituksen mukaan. Huippukulutustilanteissa sähkölaitteita voidaan kytkeä pois päältä, ja ylituotantoa voidaan purkaa esimerkiksi suurten kiinteistöjen laitteisiin.
• Datahub tulee nopeuttamaan, yksinkertaistamaan, parantamaan ja tehostamaan kaikkien osapuolten toimintaa.
• Datahubin liiketoimintaprosessien avulla varmistetaan, että tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti osapuolten välillä.