Search
Close this search box.

Fingrid edistää YK:n globaaleja vastuullisuustavoitteita

Jaa
Fingrid on sitoutunut sekä Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -yritysvastuualoitteeseen että kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Kantaverkkoyhtiön arvoihin ja toimintatapoihin on pitkään kuulunut vastuullisuus. Nyt myös maailmanlaajuiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on yhdistetty Fingridin liiketoimintatavoitteisiin.

YK haastoi vuonna 2015 yrityksiä talkoisiin Sustainable Development Goals (SDG) -tavoitteiden saavuttamiseksi, ja Fingrid yritysvastuuasioiden edelläkävijänä lähti heti mukaan. Suomalaisten kantaverkkoyhtiö tuo näin esiin yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja pyrkii tunnistamaan uusia kehitysmahdollisuuksia.

– Haluamme ansaita sidosryhmiemme luottamuksen ja toimia esikuvana. YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta oli perusta, jonka pohjalta Fingrid aikoinaan loi omat yritysvastuulinjauksensa. Ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöasioihin ja korruption vastaisuuteen liittyvät periaatteet olivat meille tuttuja jo ennestään. Meillä on merkittävä yhteiskunnallinen vastuu suomalaisten sähköstä, ja ihmisten, ympäristön ja hyvien liiketoimintatapojen kunnioittaminen on integroitu osaksi liiketoimintakäytäntöjämme. Vastuullisuus on Fingridin strateginen valinta ja syvällisesti omaksuttu liiketoimintatapa, yritysvastuun kehityspäällikkö Satu Vuorikoski kertoo.

Kolme päätavoitetta tunnistettu

Fingridin toiminta ja strategiset tavoitteet linkitettiin SDG-tavoitteisiin näkyvästi ensi kertaa vuoden 2016 vuosikertomuksessa. Kestävän kehityksen globaaleja, pitkän tähtäimen tavoitteita on yhteensä 17. Niistä Fingrid yhtiönä edistää erityisesti seuraavia:

• Edullista ja puhdasta energiaa

• Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

• Ilmastotekoja

Vuorikoski painottaa, että muutkin tavoitteet on huomioitu, mutta näihin kolmeen Fingrid liiketoiminnallaan vaikuttaa selkeimmin.

– SDG-tavoitteet ovat ajankohtainen tapa viestittää Fingridin strategisista tavoitteista.
YK haastoi yrityksiä pohtimaan, miten ne käytännössä panostavat näiden vuoteen 2030 asti ulottuvien tavoitteiden edistämiseen. Kukin yritys katsoo itse, mitä tavoitteita juuri heidän toimintansa parhaiten edistää.

Henkilöstöä on valmennettu strategian toteuttamiseen, ja vastuullisuuden huomioiminen on luonnollinen osa Fingridin toimintaa. Yrityskulttuuria kehitetään jatkuvasti.

– Tällä hetkellä koko energiajärjestelmä ja sitä kautta myös kantaverkkoyhtiön perustehtävä ovat murroksessa, joten infrastruktuurin toiminnan turvaaminen on tärkeää. Olemme matkalla kohti puhtaampaa sähköjärjestelmää, ja pidämme huolen sähkön toimitusvarmuudesta jatkossakin, Vuorikoski vakuuttaa.

Digitalisaation myötä yhteiskunnat muuttuvat jatkuvasti yhä riippuvaisemmiksi sähköstä.

– Otamme ilmastonmuutoksen suorien tai välillisten vaikutusten hallinnan huomioon monin tavoin toiminnan suunnittelussa ja riskien hallinnassa. Koko kantaverkkoa kehitetään ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi, Vuorikoski toteaa.

Vastuulliset pelisäännöt koko hankintaketjussa

Fingrid on työnantajana sitoutunut työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun ja hyvään hallintotapaan. Ympäristövaikutusten lisäksi muun muassa sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoinen työ ja kestävä talouskasvu ovat myös osa SDG:n globaaleja tavoitteita. Fingrid edistää osaltaan käytännössä näitä tavoitteita omassa työyhteisössään sekä tekemällä vastuullisia hankintoja.

– Erilaisissa mittauksissa Fingrid on usein nimetty yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Varmistamme liiketoiminnan vastuullisuuden myös kansainvälisten sopimuskumppanien kohdalla. Merkittävänä tilaajana voimme käyttää vaikutusvaltaamme edistääksemme työoloja ja työehtoja maailmalla, Vuorikoski kertoo. •

 

Kestävän kehityksen painotuksemme

Yhteensä 17:sta YK:n kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goals) Fingrid edistää erityisesti seuraavia:

  • Edullinen ja puhdas energia. Turvaamme yhteiskunnalle varman sähkön ja edullisen siirtohinnoittelun kantaverkossa. Yhteiskunnan vaatimus häiriöttömän sähkön saamiseksi vahvistuu ja sähköhuollon vakavat häiriöt ovat suurimpia turvallisuusuhkia. Investointiohjelmamme parantaa sähkönsiirron luotettavuutta. Turvaamme myös toimivat sähkömarkkinat ja olemme sähkömarkkinapalveluiden edelläkävijä.
  • Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit. Ylläpidämme ja kehitämme tärkeää sähkönsiirron infrastruktuuria asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Kantaverkon kehittämisohjelmamme mittavat investoinnit työllistävät palvelutoimittajiamme useiden satojen henkilötyövuosien edestä. Olemme aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä ja innovointitoiminnassa, kun alalla kehitetään tulevaisuuden teknologioita.
  • Ilmastoteot. Ilmastonmuutoksen torjunnasta seuraava sähkön tuotantorakenteen muutos aiheuttaa muutoksia sähköjärjestelmässä. Mahdollistamme uuden energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon. Varmistamme järjestelmäreservien riittävyyden myös tulevaisuudessa ja valmistaudumme joustavan tuotantokapasiteetin vähenemiseen samalla kun kehitämme sähkömarkkinoita hiilineutraalin sähköjärjestelmän tarpeisiin. Minimoimme sähkönsiirrossamme tapahtuvia, ilmastovaikutusta aiheuttavia energiahäviöitä. •