Search
Close this search box.

Muutos, mahdollisuus ja me

Jaa
Vihreä siirtymä on muutos kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua – mutta myös mahdollisuus luoda Suomelle uudenlainen menestystarina. Vastuu vihreästä siirtymästä kuuluu meille kaikille ja jokainen voi vaikuttaa siihen.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Taival tähän tavoitteeseen edellyttää vihreää siir­tymää, jossa avainasemaan nousevat niin vähähiiliset kuin kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuttakin edistävät ratkaisut palve­luineen.

”Kaksi kolmasosaa Suomen kasvihuonekaasu­päästöistä voidaan jyvittää tavallisille ihmisille. Päästöt aiheutuvat arkisista asumisen, liikkumi­sen, syömisen ja ostamisen valinnoista”, sanoo Sitran projektijohtaja Markus Terho.

Arkisia asioita ja valintoja

Vihreä siirtymä siis kyseenalaistaa kulutustottu­muksemme, ajatusmallimme ja tapamme toimia.

Kenenkään ei silti tarvitse mullistaa elämäänsä eikä pelkästään pihistää tai luopua jostakin. Jokai­nen voi löytää itselleen sopivimman yhdistelmän pieniä muutoksia, jotka parantavat elämänlaatua ja tuovat arkeen jotain uutta, mutta samalla pie­nentävät kulutuspohjaisia päästöjä.

Parhaimmillaan monet valinnat voivat kuitenkin säästää rahaa ja aikaa ja vaikka kohentaa kuntoa.

”Esimerkiksi lihansyömistä tai autoilua ei tar­vitse kokonaan lopettaa. Parhaimmillaan monet valinnat voivat kuitenkin säästää rahaa ja aikaa, vähentää arjen sähellystä, pienentää päästöjä, lisätä oman elämän hyvinvointia ja vaikka kohen­taa kuntoa”, Terho luettelee.

Maaseudulla vihreän siirtymän uudet energia­ratkaisut – esimerkiksi maa-­ ja ilmalämpöpumput ja aurinkoenergiajärjestelmä – vahvistavat asumi­sen omavaraisuutta ja kiinteistön arvoa. Lisäksi energiakustannukset pysyvät kurissa.

Oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti eteenpäin

Suurin osa hiilineutraaliuden toteutumisen mah­dollistavista teknologioista ja vaihtoehdoista on jo olemassa, mutta ne eivät vielä edusta valtavirtaa. Siksi tarvitsemme oikein suunnattuja ja oikeuden­mukaisia kannustimia.

”On ymmärrettävä, mitä valintoja ihmiset pys­tyvät helposti tekemään”, Terho painottaa.

”Toisaalta tulee selvittää, mitkä valinnat aiheuttavat isoimpia haasteita ja millaisia nämä haasteet ovat. Kun ne tiedetään, valtio ja yritykset voivat eri tavoin tukea vihreää siirtymää edistäviä toimenpiteitä, tuotteita ja palveluita.”

Esimerkkeinä haasteiden helpottamisesta Terho mainitsee valtion myöntämät tuet öljy­lämmityksestä luopumiseen ja sähköautoiluun siirtymiseen.

”Jatkossa kaikki kotitalouksien todennetut päästövähennykset tarvitsisivat yhdenvertaisen kohtelun. Merkityksellisintä on päästöjen vähen­täminen, eivät niihin johtavat keinot.”

Kasvua koko Suomeen

Irtautuminen fossiilista polttoaineista kääntää ilmasto-­ ja ympäristöhaasteen myös mahdol­lisuudeksi. Vihreä siirtymä on parhaimmillaan uuden kasvun veturi sekä kestävän talouden ja tulevaisuutta kohti suuntaavan elinkeinotoimin­nan pohja.

Suomessa oli toukokuun lopussa vireillä noin 85 miljardin euron arvosta vihreän siirtymän investointeja.

Suomessa oli toukokuun lopussa vireillä noin 85 miljardin euron arvosta vihreän siirtymän investointeja.
Isoimmat hankkeet liittyvät vetytalouteen, akkuteollisuuteen ja tuulivoimaan. Ympäri Suo­mea kaavaillaan myös monia kestävään tulevai­suuteen suuntaavia materiaali­- ja energiateolli­suuden sekä palvelualojen hankkeita.

”Investoinnit tuovat maanlaajuisesti yri­tystoimintaa ja työtä, kun hankkeet etenevät suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja toiminnan pyörittämiseen. Uusia työpaikkoja syntyy samalla paikallisten palveluiden ja pk­teollisuuden puo­lelle”, arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki.

Vihreän siirtymän isot investoinnit tukevat kuntien ja valtion taloutta verotulojen myötä. Ne puolestaan mahdollistavat muun muassa tervey­denhuollon, hyvinvointirakenteiden ja koulutuk­sen kehittämisen.

Omasta osaamisesta huolehdittava

Ruohomäki muistuttaa, että vihreää siirtymää to­teuttavat energiaratkaisut vaikuttavat sekä sähköä käyttävän teollisuuden kustannuksiin että kulutta­jien kukkaroon.

”Uusiutuvan tuuli-­ ja aurinkovoiman yleisty­minen yhdistettynä päästöttömään ydinvoimaan turvaa Suomessa Euroopan edullisimpiin kuulu­van sähkön.”

Kun hiilijalanjäljen pienentämiseen, tuotteiden pitkäikäisyyteen ja tehokkaaseen kierrätykseen keskittyvä ympäristötehokkuus saadaan Suo­messa yhdistettyä innovointiin ja tuottavuuteen, olemme kansainvälisestikin vahvoilla.

Koska vihreä siirtymä vaikuttaa koko maail­maan, kehityksen kärjessä kulkeville maille tarjou­tuu uudenlaisia vientimahdollisuuksia. Maaliin pääsee monia polkuja pitkin, mutta vastuu jakau­tuu jokaiselle.

”Kaikkien kannattaa esimerkiksi huolehtia omasta ammatillisesta osaamisestaan ja pysy­misestään kasvavan digitalisaation tahdissa”, Ruohomäki toteaa.

Suomen suuri sähköistyminen

Fingridille vihreä siirtymä merkitsee Suomen sähköistymistä. Tulevaisuudessa sähköä tuotetaan, kulutetaan ja siirretään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Luotettavat sähköverkot ovat tärkeimpiä tekijöitä vihreän siirtymän ja uusien teollisten hankkeiden edistämisessä. Fingridillä on tällä hetkellä käynnissä noin 100 eri vaiheissa olevaa kantaverkkohanketta.

”Sähköä pitää siirtää tuotantoalueilta kulutuksen käyttöön. Suomessa tämä tarkoittaa esimerkiksi siirtoa pohjoisesta ja länsirannikolta etelään”, kiteyttää Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Niin kantaverkon suunnittelussa ja rakentamisessa kuin sen käytössä ja kunnossapidossa Fingrid ottaa huomioon maanomistajat ja muut asianomaiset tahot.

”Olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ja viestimme avoimesti Fingridin hankkeista. Teemme myös maankäyttö- ja ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Taannoin esimerkiksi kehitimme pelloilla käytettävän voimajohtopylväsmallin, joka minimoi maanviljelylle aiheutuvat haitat”, Ruusunen mainitsee.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *