Search
Close this search box.

Tulevaisuus rakentuu työpajoissa ja kilpailuissa

Jaa
Joskus parhaat näkemykset tulevat kokonaan toiselta toimialalta. Osaamisen törmäyttämiseen ja innovaatioiden luomiseen on olemassa erilaisia konsepteja, joita Fingridissä on viime aikoina kokeiltu ahkerasti. Esimerkiksi erilaiset innovaatiotapahtumat ja -kilpailut luovat innostavan ilmapiirin, joka johtaa parhaassa tapauksessa hedelmälliseen ja uutta luovaan yhteistyöhön.

Tähän mennessä uusista innovointimenetelmistä on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Yhteistyötä tehdään muun muassa startup-yritysten kanssa.

RadiCampista ratkaisuja voimajärjestelmän hallintaan

Yksi tulevaisuuden keskeisimpiä haasteita on voimajärjestelmän hallinnassa, kun järjestelmä muuttuu yhä hajautetummaksi ja monimutkaisemmaksi. Tämä on tärkeää normaalitilassa ja erityisesti häiriöiden aikana. Fingridin valvomossa on oltava joka hetki hyvä käsitys voimajärjestelmän tilanteesta, sekä jos mahdollista, ennuste lähitulevaisuuden tilannekuvasta.

Ratkaisumallien etsimiseen otettiin avuksi RadiCamp-konsepti. RadiCamp on Innotiimi-ICG:n kehittämä palvelu, jossa ulkopuolisten tahojen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja yrityksen strategiseen haasteeseen.

– Taustalla on ymmärrys siitä, että emme osaa itse kaikkea. Kun mukana kehitystyössä on useita eri alojen osaajia, saadaan uusia ideoita ja parempia ratkaisuja, toteaa teknologiapäällikkö Jussi Matilainen.

RadiCamp-menetelmässä toiminta perustuu työpajoihin. Työryhmissä kartoitetaan ensin toimintaympäristön muutos. Sen jälkeen eri kokoonpanolla kysytään sidosryhmien odotuksia  tilannekuvan ja tässä tapauksessa valvomotoiminnan suhteen. Loput työpajat keskittyivät ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen.

Voimajärjestelmän hallintaan liittyy myös strateginen hanke Valvomo 2023. Tässä pyritään kehittämään toimiva malli tulevaisuuden valvomolle ja ratkaisuja, joilla niihin päästään.

– Yhtenä päätavoitteena on tilannekuvan entistä parempi hallinta. Tilannekuvan tulee kertoa voimajärjestelmän tila ajantasaisesti ja tarkasti, sanoo Matilainen.

Olennaista on myös ratkaista, miten tilannekuva tulevaisuudessa jaetaan keskeisten sidosryhmien kanssa. Miten tieto välitetään viranomaisille, poliisille, palokunnalle, tavalliselle kansalaiselle ja medialle?

– Toisaalta olemme myös riippuvaisia jakeluverkkojen ja muiden sidosryhmien tiedoista osana tilannekuvan muodostamista. Ratkaisu voisi olla esimerkiksi verkossa toimiva tila, josta eri osapuolet näkevät tarvitsemansa tiedot.

Kunnossapidon ideakilpailut toivat 60 ehdotusta

Keväällä 2018 Fingrid avasi ideakilpailut, joiden tavoitteena on kehittää uusia kunnossapidon mittausmenetelmiä ja -käytäntöjä. Ideakilpailut koskivat kytkinlaitteiden sensorijärjestelmien tuotteistamista, sähköverkon komponenttien lämpötilan mittaamista sekä eristimien kunnonvalvontaa.

Kehittämisen kautta halutaan varmentaa verkon korkeaa käyttövarmuutta, tehostaa verkon käytettävyyttä ja parantaa kustannustehokkuutta. Idea- ja tuotteistuskilpailut on toteutettu yhteistyössä Spinversen kanssa. Kilpailuun liittyy partnerihaku kaiken kokoisille yrityksille, yhteisöille ja tiimeille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaa kunnonvalvonnan alueella.

Kilpailuihin saatiin kaikkiaan noin 60 ehdotusta. Voittajat jatkokehityshankkeisiin ja pilotointeihin valittiin kesän aikana.

Hackathon käynnisti korkeatasoisia pilottiprojekteja

Hackathon on ideakilpailu ja työpaja, jossa ulkopuolisten sparraajien avustuksella etsitään ratkaisuja ongelmiin. Fingridin ensimmäinen hackathon järjestettiin viime syksynä, jolloin innovatiiviset tiimit tuottivat erinomaisia ratkaisuehdotuksia sähköjärjestelmän kehittämiseksi. Työmenetelmän konsulttina toimi Industryhack.

Seitsemän hackathon-tiimin joukosta valittiin neljä tiimiä, joiden ehdotuksia on nyt jatkotyöstetty. Tiimien tehtävistä ensimmäinen liittyi sähköjärjestelmän uudistumiseen ja pientuottajien ja -kuluttajien mukaantuloon markkinoille. Tehtävänä oli ideoida, miten hajautetuista ympäristöistä saadaan siirrettyä tieto Fingridiin reaaliaikaisesti, tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Toisena tehtävänä oli ratkaista, kuinka sähköjärjestelmän tila voidaan ennustaa yhdistelemällä ja analysoimalla dataa eri lähteistä, kuten sähkömarkkinoilta, kansallisesta tuotantokapasiteetista sekä muista relevanteista lähteistä.

Kansainvälinen innovaatiokilpailu tutkii kulutuspiikkejä

Fingrid on mukana kansainvälisessä innovaatiohaasteessa, johon on kutsuttu mukaan erityyppisiä energia-alan visionäärejä. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja, jotka eri tavoin varmistavat tulevaisuuden sähköverkon toimintavarmuutta myös kasvavien kulutuspiikkien aikana.

Määräaikaan mennessä saaduista paristakymmenestä erinomaisesta ideasta valittiin kymmenen jatkokehittelyyn. Joukossa on niin toimintansa vakiinnuttaneita yrityksiä kuin parin hengen ajatushautomoita.

Ratkaisut olivat hyvinkin eri tyyppisiä: uusia teknologioita, palveluita tai hinnoittelurakenteita tai koneoppimista jakeluverkkojen käyttöönHaasteen järjestäjätahoja ovat Nordic Innovation Accelerator, Fingrid, Nord Pool, Grid.vc ja Lahti Energia. Fingridin asiantuntijat ovat osallistuneet kilpailijoiden mentorointiin ja kilpailuehdotusten arviointiin. Kesäkuun pitchaus- ja sparraustapahtuman tuloksena ehdokkaista valittiin kaksi osallistujaa kilpailemaan Lontoossa järjestettävään kansainväliseen pitchaustapahtumaan.

 

Teknologiapäällikkö Jussi Matilainen, Fingrid.

Suunta kohti uutta

Sähköä varastoon ja edelleen taajuuden säätöön

Helsingin Suvilahdessa sijaitsevassa Helen Oy:n akkuvarastossa tutkitaan sähkövaraston hyödyntämistä eri osapuolien näkökulmista. Fingridin kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, kuinka akkuvarastoa voisi käyttää verkon taajuuden säätämiseen. Kolmivuotinen hanke on nyt jatkunut kaksi vuotta.

Helen testaa pilottina akkuvaraston käyttämistä paikallisen jännitteen säätämiseen. Samalla se tutkii myös akkuvaraston käyttöä varavoimalähteenä.

MIGRATE selvittää uusiutuvan energian liittämistä

MIGRATE on Euroopan laajuinen EU-komission rahoittama tutkimushanke, jossa on mukana useiden maiden kantaverkkoyhtiöitä ja yliopistoja. Fingrid tutkii hankkeessa erityisesti sähköjärjestelmän inertian laskenta- ja ennustemenetelmiä.

Uudet sähköntuotantomuodot kuten tuuli- ja aurinkovoima kytkeytyvät sähköverkkoon eri tavoin kuin perinteiset voimalaitokset. MIGRATE-hanke selvittää, miten kantaverkkoyhtiön tulee toiminnassaan huomioida tämä; muuttuuko sähkön laatu tai tarvitseeko esimerkiksi suojauslaitteita muuttaa.

Nelivuotinen hanke on käynnissä kolmatta vuotta.

Aihetta käsitellään myös Käytännön kysymys -palstalla sivulla 15.

Lue lisää: h2020-migrate.eu/

Esteriöljyt muuntajaöljyinä

Fingridissä lopputyönsä tehnyt Jenni-Julia Saikkonen selvitti esteriöljyjen ympäristövaikutuksia kustannustehokkuuden näkökulmasta. Esteriöljyt ovat vaihtoehtoisia muuntajaöljyjä. Niiden etuina on biohajoavuus ja perinteisesti käytettyjä öljyjä parempi paloturvallisuus. Perinteisesti muuntajissa on käytetty mineraalipohjaisia öljyjä, jotka ovat erittäin herkästi syttyviä, ja riskinä on räjähdysmäisesti syttyvä öljypalo.

Esteriöljy on kustannustehokas ratkaisu erityistapauksissa, kuten tiiviin kaupunkiasutuksen alueella tai herkän luontokohteen läheisyydessä. Tällöin säästöä saadaan riskienhallinnasta. Muissa tilanteissa mineraalipohjaiset öljyt ovat kustannustehokkaampia. Kullekin asemalle sopiva ratkaisu tulee valita tapauskohtaisesti.

Epäsuoria hiilijalanjälkiä

Saara Pohjalainen selvittää diplomityössään Fingridin epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Epäsuorilla päästöillä tarkoitetaan sellaisia päästöjä, jotka aiheutuvat yhtiön toiminnasta, vaikka Fingrid ei itse omista päästön lähdettä. Suorat kasvihuonekaasupäästöt sen sijaan syntyvät yhtiön omistamista lähteistä.

Tarkoituksena on selvittää, mistä epäsuoria päästöjä syntyy, millaisia määriä ja miten päästöjä voidaan ehkäistä. Tampereen teknilliselle yliopistolle tehtävä lopputyö valmistuu vuoden 2018 aikana.