Search
Close this search box.

Vastuullisuutta. Varmasti.

Jaa
Fingridissä vastuullisuus on jokapäiväistä tekemistä. Vastuullisuus ulottuu henkilöstön hyvinvointiin, työturvallisuuteen, tietosuojaan, ympäristövaikutuksiin ja verojalanjälkeen ja kattaa myös vastuun hankinnoista ja sopimuskumppaneista, kertovat oheiset esimerkkimme. Liiketoiminta on avointa, jotta Fingrid voi välittää. Varmasti.

Vastuullisuusauditointi määrittää johdinhankintoja

Kun Fingrid kilpailuttaa ja hankkii kantaverkon voimajohtoprojekteissa käytettävät virta- ja ukkosjohtimet, yksi tärkeimmistä hankintaa ohjaavista tekijöistä on sopimuskumppanin vastuullisen toiminnan varmistaminen.

Teräsalumiinijohtimien valmistajien kirjo on laaja ja toiminta globaalia. Kilpailukykyisimmät tuotantolaitokset sijaitsevat Euroopassa ja Aasiassa. Johtimet kilpailutettiin kahdessa osassa. Ensin järjestettiin avoin esivalintavaihe ja tämän jälkeen kaupallinen tarjouskilpailu.

Osana esivalintaa tehtiin vastuullisuusauditoinnit lähes kaikille toimittajaehdokkaiden tuotantolaitoksille erityisesti työolosuhteiden vuoksi. Havaittujen puutteiden jälkeen toimittajille annettiin mahdollisuus ja määräaika toiminnan parantamiseen.

Kaupallisen vaiheen aikana tehtaille järjestettiin uusinta-auditoinnit, jolloin muutosten todellinen luonne varmistettiin. Lopulta mm. toimitussopimuksen saaneen intialaisen Sterliten asenne ja parannukset yllättivät positiivisesti.

Lisää lahopuuta – lisää luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöasioista ja luontoarvoista huolehtiminen näkyy Fingridin hankkeissa koko elinkaaren ajan. Uusia toimintatapoja ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi seurataan aktiivisesti ja arvioidaan, mitä niistä voidaan soveltaa kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Suuri osa metsien uhanalaisesta lajistosta on riippuvainen lahopuusta. Fingrid on selvittänyt mahdollisuuksia lisätä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta voimajohtojen reunametsien hakkuiden yhteydessä. Mallin mukaan Fingrid pyytää maanomistajalta lupaa tehdä reunavyöhykkeelle niin sanottuja tekopökkelöitä, samalla kun maanomistajiin otetaan yhteyttä reunavyöhykkeen hakkuusta.

Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudesta ja jättämällä se lahoamaan pystyyn. Myös latva jää metsään lahoamaan. Pökkelöitä tehdään taloudellisesti vähempiarvoisista tai jo pystyyn kuivuneista puista. Lahotessaan pökkelö tarjoaa asuinpaikan ja pesäkoloja useille hyönteis- ja lintulajeille, ja myös sienissä, jäkälissä ja sammalissa on paljon lahopuita hyödyntäviä lajeja.

Korkean tason tietoturvaa ja henkilötietojen hallintaa

Fingridin vastuu maamme sähköjärjestelmästä vaatii erilaisiin tietoturvauhkiin ja riskeihin varautumista. Niinpä myös kyberuhkiin varautuminen on ollut jo pitkään normaali toimintamalli.

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) ohjeistus ja siihen liittyen toteutetut sisäiset koulutukset ovat nostaneet henkilökunnan tietoisuutta henkilötietojen käsittelyssä. Asiakkaiden yhteystietoja hallinnoidaan keskitetysti CRM-järjestelmässä GDPR:n edellyttämällä tavalla. Lisäksi on nimetty tietosuojavastaava, joka yhdessä tietosuojaryhmän kanssa seuraa ja ohjeistaa henkilötietojen käsittelyä.

Uutena tehtävänä Fingrissä valmistellaan Datahubin käyttöönottoa. Datahubiin tullaan tallentamaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta ja siten myös suuri määrä sähkönkäyttäjiä koskevia henkilötietoja. Alusta alkaen on huomioitu tällaisen suuren henkilötietomassan käsittelyyn liittyvät tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa koskevat vaatimukset.

Kantaverkkosiirtohinta alenee, veroeurot jäävät Suomeen

Fingridin vastuullisuus tulee esiin myös hyvässä taloudenpidossa, jonka myötä Suomessa pystytään takaamaan varma sähkönsaanti alhaisilla siirtohinnoilla. Tämän vuoden (2019) osalta yhtiö alensi kantaverkkosiirron hintaa 8 %, jolloin sähkön kuluttajahinnasta vain noin 2,5 % on kantaverkon osuutta. Fingrid onkin jo pitkään pysynyt edullisimpien eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden joukossa.

Tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja vastuullisuuteen kuuluu myös vahva kehittyminen ja halu olla kantaverkkotoiminnan esikuva kansainvälisesti. Mittavat investoinnit kantaverkkoon mahdollistavat siirtymisen puhtaaseen sähköjärjestelmään ja vaikuttavat näin osaltaan ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Fingrid on merkittävä veronmaksaja, ja maksaa veronsa ja osinkonsa Suomeen. Vuonna 2018 se maksoi veroja yli 33 miljoonaa euroa. Suomen yhteisöveronmaksajien listalla yhtiö on 20 suurimman joukossa.

 

Asiakkaiden liitynnät ehtojen mukaan

Asiakkaiden liityntöjä varten Fingrid on määrittänyt teknisiä ehtoja, joiden vaatimukset ja valvonta ovat yhteiskunnallista vastuunkantoa – näin taataan sähköjärjestelmän vakaa toiminta.

Liityntäehtojen avulla varmistetaan, että asiakkaan sähkölaitteisto:

  • kestää sähköjärjestelmässä esiintyvät taajuus- ja jännitevaihtelut.
  • tukee teknisen kykynsä mukaan toimintaa häiriötilanteissa, sekä toimii luotettavasti niiden aikana ja jälkeen.
  • ei verkossa ollessaan aiheuta haittaa muille.

Lisäksi varmistetaan, että Fingridillä on tarvittavat tiedot asiakkaan sähkölaitteistosta.

Tyypillisiä asiakasliityntöjä ovat sähköasemalle tai voimajohdolle liittyvät voimalaitokset, teollisuusasiakkaat tai jakeluverkkoliitynnät. Liitynnän käytön aloittamisen jälkeen vaatimustenmukaisuutta valvotaan säännöllisesti.

Keväällä 2019 saadaan käyttöön Oma Fingrid -palvelu, joka entisestään helpottaa yhteydenpitoa. Oma Fingridissä asiakas voi seurata liityntöjensä siirto- ja laskutustietoja sekä tarkastella häiriö- ja keskeytystietoja. Jatkossa sen kautta voidaan hoitaa myös voimalaitos- ja kulutusliityntähankkeiden vaatima tiedonvaihto.

Työturvallisuuskampanja: ”Ajattele itse, ilmoita itse”

Viime vuoden laaja turvallisuushavaintokampanja yllytti sekä Fingridin työmailla työskenteleviä että omaa henkilökuntaa tekemään mahdollisimman monta havaintoa. Samalla muistutettiin konkreettisen teeman myötä, että työturvallisuus on jokaisen asia: ”Ajattele itse, ilmoita itse”.

Kampanjan aikana 130 eri henkilöä teki yhteensä yli 250 turvallisuuteen liittyvää havaintoa. Havaintojen tekemistä helpotettiin, ja ilmoituksia voi tehdä tekstiviestillä ja WhatsAppin kautta.

Kampanja tuotti paljon turvallisuushavaintoja liukastumiseen, kompurointiin tai matalalta putoamisiin liittyvistä vaaroista. Myös sähkötöihin, maadoituksiin sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden puutteisiin liittyvät havainnot tulivat esiin.

Havainnon tekemisen jälkeen tärkeintä on vaaran välitön poistaminen. Jälkeenpäin havainnot käsitellään yhdessä työmaan toimittajan kanssa ja korjaavat toimenpiteet määritetään ja niiden toteutumista seurataan. Olennaista on, että havainnoista myös opitaan!

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *