Search
Close this search box.

Eurooppalaiset sähkömarkkinat

Jaa
Euroopan sähkömarkkinoiden integraatiota koskeviin kysymyksiimme vastasi ENTSO-E:n Secretary-General, Laurent Schmitt.

Miksi Eurooppaan tarvitaan yhtenäiset sähkömarkkinat?

Euroopan markkinoiden integraatio kasvattaa resurssien jakamista yli rajojen, mikä on positiivista kilpailulle, pienentää kuluttajien sähkölaskua ja lisää joustavuutta. Näin varmistamme sähköverkon toiminnan tasaisuuden ja turvallisuuden, sillä täydentävät voimajärjestelmät voivat tukea toisiaan. Energiajärjestelmä voi lisäksi hyödyntää parhaita uusiutuvia resursseja eri puolilla Eurooppaa.

Laurent Schmitt

Kantaverkkoyhtiöt ovat olleet apuna energian yhtenäismarkkinoiden luomisessa yhdessä markkinaosapuolien, EU-instituutioiden ja etenkin Euroopan komission ja ACER:n kanssa. Kantaverkkoyhtiöt ovat myös yhtenäismarkkinoiden optimoinnin kriittinen kulmakivi. Eurooppalaiset verkkosäännöt ovat keskeisessä asemassa edistämässä konkreettisia käytännön vaiheita Euroopan markkinoiden ja järjestelmän lisäintegrointia varten.

Digitalisointi on myös olennaista lisäintegrointeja suunniteltaessa, sillä se mahdollistaa tiedon jakamisen markkinaosapuolten kesken uusien tapahtumastrategioiden tehostamista ja käyttöönottoa varten.

Missä tilassa eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat tällä hetkellä?

Sähkömarkkinoiden ja järjestelmien täytyy sopeutua järjestelmämme 4D-murrokseen: hiilestä irtautuminen, hajauttaminen, digitalisaatio ja demokratisoituminen. Kehitys tapahtuu erittäin nopeasti – varsinkin kun ottaa huomioon hajautettujen energiaresurssien kustannusten nopean laskun.

Eurooppalaiset verkkosäännöt ovat olennainen osa tarvittavan järjestelmäkehityksen luomisessa. Käsiteltävänä oleva puhtaan energian paketti näyttää oikean suunnan, joka korostaa aktiivisen asiakkaan asemaa.

Muutoksessa kantaverkkoyhtiöt ovat keskeisessä asemassa yhteistyössä verkonhaltijoiden kanssa. Kantaverkkoyhtiöt tutkivat parhaillaan markkinoiden ja toimintojen uusia malleja ENTSO-E:n puitteissa, joka toimii verkonhaltijoiden yhteistyötä edistävänä järjestönä.

Mitkä ovat sähkömarkkinoiden suurimmat haasteet?

Sähköjärjestelmät ja -markkinat kehitettiin aikana, jolloin tuotantopanostukset ja tehonjakoon liittyvät rajoitukset olivat hallittavissa ja ennustettavissa useita päiviä aiemmin ja asiakkaat olivat pääasiassa passiivisia. Muutosprosessi vaatii fyysisen järjestelmän laajentamista entisestään. Tarvitaan enemmän laitteita ja kattavampia sähköverkkoja. On sopeuduttava uusiin ohjaus- ja toimintamalleihin, joissa ohjelmistot ja digitalisaatio ovat avainasemassa. Saattaa olla, että me emme tulevaisuudessa erota markkinoita ja fyysistä ympäristöä toisistaan. Ne kehittyvät käsi kädessä.

Mitkä ovat ENTSO-E:n suurimmat huolenaiheet tässä kehityksessä?

Vision kehittäminen ja parhaiden käytäntöjen ratkaisujen edistäminen sekä kantaverkkoyhtiöiden investointisuunnittelun ja riittävyyslaskelmien tukeminen on tekemisemme ytimessä. ENTSO-E on mahtava ympäristö yhteisten ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiselle jokaisen jäsenkantaverkkoyhtiön kokemuksen pohjalta, samalla kun edistetään voimakasta sidosryhmien – etenkin markkinaosapuolten ja kuluttajien – osallistumista. Tehokkaampi kumppanuus kantaverkkoyhtiöiden kanssa on olennaista myös tässä asiassa.

Mikä on kantaverkkoyhtiön ja jakeluverkkoyhtiön roolijako tulevaisuudessa?

Kehitys kulkee erilaisten painotusten kautta Euroopassa, sillä jakeluverkkoyhtiöillä on hyvin erilaisia liiketoimintamalleja (toisin kuin kantaverkkoyhtiöillä). Varmaa on kuitenkin, että meidän täytyy työskennellä yhdessä, jotta joustavuutta voidaan hyödyntää siellä missä se tuo järjestelmään eniten lisäarvoa. Joustava toimintatapa koordinoidaan yli kanta- ja jakeluverkkoyhtiöiden rajojen. Suomi on hyvä esimerkki maasta, jossa kanta- ja jakeluverkon rajapinnat toimivat joustavasti ja asiakkaat saavat täyden hyödyn toiminnasta. Asiakastietokeskusten kehittäminen Pohjoismaissa edistää saumattomia tiedonsiirtotapahtumia entisestään.

ENTSO-E ja jakeluverkkoyhtiöiden eurooppalaiset järjestöt käyvät tuottavaa vuoropuhelua, josta on jo saatu muutamia merkittäviä raportteja. Kuten viimeaikainen tietojenvaihto ENTSO-E:n ja yhdysvaltalaisen tutkimusinstituutin (EPRI) välillä osoitti, Eurooppa on edennyt pitkälle vähittäis- ja tukkumyynnin välisten linkkien suunnittelussa. Yhden johtavan periaatteen täytyy kuitenkin pysyä: markkinoiden toimivuuden edistäjän täytyy olla neutraali. Tästä asiasta tarvitaan siis jonkinlainen takuu.

Miten markkinatoimijoiden rooli muuttuu tulevaisuudessa?

Markkinatoimijoille täytyy antaa oikeat hintasignaalit. Tämä on tärkeää, jotta järjestelmään saadaan lisää joustavuutta. Investoinnit on suunnattava sinne, missä niitä tarvitaan. Markkinoiden ja fyysisen ympäristön on tunnistettava, kuinka uusiutuvat energiamuodot lisäävät verkon virtausten ja pullonkaulojen volatiliteettia. Kiinnostavin tulossa oleva kehitysaskel on se, että asiakkaat tarjoavat kysyntänsä joustavuutta kaikilla markkinoilla samalla, kun he esittelevät uusia hajautettuja resursseja – varastointimahdollisuuksia tai aurinkosähköä. Kokonaismarkkinamallien täytyy kehittyä kannustamaan asiakkaita ja sidosryhmiä lisäämään joustavuutta järjestelmän jokaisella tasolla. Näitä joustavuuksia tulisi käyttää optimaalisesti järjestelmän tasapainottamiseen, tarvittavien resurssien hankkimiseen ja pullonkaulojen hallintaan reaaliajassa.

Miten uudet verkkosäännöt tukevat tätä muutosta?

Eurooppalaiset verkkosäännöt toimivat uuden sähköjärjestelmän ja markkinan perustana. Niiden suunnitteluun on tarvittu jäsentemme parhaiden eurooppalaisten asiantuntijoiden, sidosryhmien, sääntelyviranomaisten ja päättäjien osallistumista. Lisäksi ACER:n, Euroopan komission ja ENTSO-E:n välille on muodostettu toimijoita, jotta sääntöjen korjaaminen on  tarvittaessa mahdollista ja jotta ne voidaan siirtää progressiivisesti kohti tulevaisuuden puhtaan energian paketin tavoitteita. Ne ovat huomattavan innovatiivisia, Euroopassa laadittuja sääntöjä, jotka helpottavat siirtymistä kohti puhtaampaa, edullisempaa ja turvallisempaa järjestelmää. Useimmat maailman maanosista ovat käyneet kysymässä ja perehtymässä niihin ja tutkimassa, miten ne voitaisiin mukauttaa niiden omaan kontekstiin. Niiden toteuttaminen vaatii jokaiselta osapuolelta ponnisteluja seuraavan viiden vuoden aikana, ja ENTSO-E on sitoutunut Florence School of Regulationin kanssa järjestämään tarvittavan verkkokoulutuksen käyttäjien progressiivista kouluttamista ja tarvittavien palautedialogien järjestämistä varten.

Nämä työkalut ovat välttämättömiä perustuksia, joilla varmistetaan, että uusien teknologioiden esittelyjä seuraavat tarvittavat sääntelymuutokset. Ne takaavat, että korkea toimitusvarmuustaso säilyy samalla, kun nykyisille ja uusille teknologioille taataan tasapuoliset toimintaedellytykset. Samaan aikaan kun verkkosääntöjä pannaan täytäntöön, TSO-yhteisö on jo sitoutunut valmistelemaan puhtaan energian paketin seuraavia vaiheita, jotka tarkoittavat lisää digitalisointia, lisää alueellistamista, lisää reaaliaikaisia markkinoita…

Miten tämä kaikki näkyy kuluttajalle?

Reilumpien sähkön hintojen, useampien vaihtoehtojen, parempien ja uusien reaaliaikaisten hintavaihtoehtojen, lisätietojen ja niiden joustavuuden paremman arvostusmahdollisuuden muodossa. Sähkön alkuperän parempi jäljitettävyys mahdollisesti uusia lohkoketjuteknologioita hyödyntämällä. Eräät näistä asioista voivat olla jo totta suomalaisille kuluttajille, mutta 4D tuo lisää mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tämän pitäisi kehittää uudenlaisen kantaverkkoyhtiöiden ja kuluttajan välinen suhteen, joka haastaa verkonhaltijat asettamaan tuottajakuluttajat entistä johtavampaan asemaan, kun suunnitellaan verkkoinfrastruktuureja sekä niiden optimaalista reaaliaikaista toimintaa.

Onko Euroopassa jo hyviä esimerkkejä toimivista reaaliaikamarkkinoista?

Reaaliaikaiset energiamarkkinat kehittyvät vähitellen vaihtelevan uusiutuvan energian mukaan, kun joustavuuden tarve lisääntyy. Uudet markkinasäännöt muodostavat kiinnostavan vaiheen esittelemällä uusia yleiseurooppalaisia alustoja, jotka tasapainottavat joustavuutta mahdollisimman paljon. Eräät kantaverkkoyhtiöt ovat siirtyneet jopa yhden askelen pidemmälle: esimerkiksi Puolassa PSE on ottanut käyttöön uuden reaaliaikaisen turvallisuusrajoitusmarkkinan, joka vastaa suoraan verkon fyysisiin rajoituksiin. Euroopan maiden täytyy suunnitella paras ratkaisu ottamalla samalla huomioon paikalliset erityispiirteet ja IEM:n rajat ylittävää kauppaa koskevat säännöt. TSO-yhteisö on etenkin ENTSO-E:n kautta voimakkaasti mukana näissä keskusteluissa, joiden tulisi johtaa Euroopan päivänsisäisen markkinamallin vaiheittaiseen muuttamiseen.

Miten digitalisaatio näyttäytyy sähköjärjestelmän murroksessa?

Sähköjärjestelmän murros hyötyy digitalisoinnista kolmella tavalla: 1) optimoitu verkon käyttö ja suunnittelu, 2) uusien markkinatapahtumien salliminen sähköarvoketjussa käyttämällä tuottajakuluttajien uusia joustavuuden lähteitä ja edistämällä sektorin integraatiota, 3) innovatiivinen ratkaisu, kun valmistaudumme seuraavaan sähköjärjestelmään – lähes tai täysin hiilivapaa talous, lämmityksen ja liikenteen sähköistäminen, lisää hajauttamista jne. TSO-yhteisö ja ENTSO-E työskentelevät useissa tutkimusprojekteissa, joissa arvioidaan digitalisaation potentiaalia järjestelmän eri mittakaavoissa.

Miltä tässä kehityksessä pieni Suomi näyttää Brysselistä katsottuna?

Suomi on historiallisesti ollut tunnustettu innovatiivinen osallistuja ENTSO-E:ssä. Fingridin toimitusjohtaja on nyt digitaalisen komiteamme puheenjohtaja, joka on suora esimerkki tästä aktiivisesta osallistumisesta. ENTSO-E-yhteisö on halukas oppimaan Pohjoismailta ja etenkin Fingridiltä kysyntäjouston ja aktiivisten asiakkaiden tulevista malleista sekä uusista ideoista, kun reaaliaikaiset markkinat otetaan käyttöön menestyksekkäästi Pohjoismaissa.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *