Search
Close this search box.

Kulutuksen liittämisen verkkosääntö DCC julkaistu

Jaa
Kulutuksen verkkoon liittämistä koskeva verkkosääntö (DCC, Demand Connection Code) on julkaistu. Komission verkkosääntöä koskeva asetus (EU) 2016/1388 tuli voimaan 7.9.2016. Fingrid on käynnistänyt verkkosäännön implementoinnin ja esittelee siihen liittyvän toimeenpanosuunnitelman marraskuussa 2016.

Kulutuksen verkkoon liittämistä koskeva verkko-sääntö on yksi kolmesta verkkoon liittämistä koskevasta verkkosäännöstä. DCC asettaa säännöt kulutuslaitosten ja jakeluverkkojen liittämiselle sähköjärjestelmään. Säännön on tarkoitus varmistaa sähköjärjestelmän käyttövarmuus, tasapuoliset kilpailuolosuhteet sähkön sisämarkkinoilla sekä uusiutuvien energialähteiden verkkoon liittäminen.

Verkkosääntö helpottaa samalla EU:n laajuista sähkökauppaa. Sääntö asettaa eri osapuolille myös velvollisuuksia, joilla varmistetaan, että verkonhaltijat hyödyntävät kulutuslaitosten ja jakeluverkkojen kapasiteettia läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla, jotta EU:n alueella voidaan taata tasapuoliset toimintaolosuhteet.

Uusia verkkoliityntöjä koskeva sääntö

Kulutuksen liittämisen verkkosääntö vahvistaa vaatimukset verkkoliitynnöille. Sääntö luokittelee verkkoliitynnät siirtoverkkoon liitettyihin kulutus-laitoksiin, siirtoverkkoon tehtyihin jakeluverkkoliityntöihin, sekä jakeluverkkoihin, joihin kuuluvat myös suljetut jakeluverkot.

Verkkosäännössä on luokiteltu verkkoliitynnäksi myös kulutusyksiköt, joita kulutuslaitos tai suljettu jakeluverkko käyttää kysyntäjoustopalvelujen tarjoamiseen liittymispisteen verkonhaltijoille ja paikallisille siirtoverkonhaltijoille. Verkkosääntö määrittelee tekniset vaatimukset kulutuksen jouston käytölle reservipalveluissa.

Verkonhaltijoille tarjotut kysyntäjoustopalvelut on jaoteltu etäohjattaviin ja itseohjautuviin. Etä-ohjautuvat kysyntäjoustopalvelut kattavat pätö- ja loistehon säätöön osallistuvat sekä siirtorajoitusten hallintaan käytetyt kulutuksen joustot. Itseohjautuvat puolestaan kattavat järjestelmän taajuuden säätöön ja erittäin nopeaan pätötehon säätöön käytetyn kulutuksen jouston.

Verkkosäännön vaatimukset koskevat kaikkia uusia verkkoliityntöjä. Vaatimukset eivät lähtö-kohtaisesti koske olemassa olevia verkkoliityntöjä, mutta vaatimuksia voidaan kohdistaa myös olemassa oleville verkkoliitynnöille, jos niissä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Verkkosäännön vaatimuksia ei myöskään sovelleta varastointilaitteistoihin lukuun ottamatta pumppuvoimalaitosten sähköntuotantomoduuleja, joilla on sekä tuotanto- että pumppaustila.

Yleisiä vaatimuksia kulutuslaitoksille ja jakeluverkoille

Kulutuksen verkkosääntö määrittelee kulutuslaitoksille ja jakeluverkoille lukuisia yleisiä vaatimuksia. Suomessa sähköverkkoon liitettyjen kulutuslaitosten ja jakeluverkkojen on pystyttävä toimimaan verkkosäännössä Pohjoismaiden synkronialueelle määritettyjen taajuuden ja jännitteen alueiden ja käyttöaikojen puitteissa. Vaatimukset ovat näiltä osin yhtenevät voimalaitosten liittämisen verkko-säännön (RfG, Requirements for Generators) kanssa.

Lisäksi verkkosääntö määrittelee yleisiä vaatimuksia oikosulkukestoisuutta, loistehoa, suojausta, säätöä, tiedonvaihtoa, kuormien irti- ja jälleenkytkentää, sähkön laatua ja simulointimalleja koskien. Nämä vaatimukset ovat kaikille eurooppalaisille synkronialueille samat.

Käyttöönottoprosessi muuttuu muodollisemmaksi

Siirtoverkkoon liitettävien kulutuslaitosten ja jakeluverkkojen käyttöönottoprosessi muuttuu entistä muodollisemmaksi verkkosäännössä määritellyn käyttöönottoilmoitusmenettelyn myötä. Kolmiportainen käyttöönottoilmoitusmenettely sisältää kytkentäilmoituksen, väliaikaisen käyttöönottoilmoituksen ja lopullisen käyttöönottoilmoituksen.

Käyttöönottoprosessissa liittymispisteen verkonhaltija on velvollinen valvomaan ja antamaan käyttöluvat portaittain. Liittymispisteen verkonhaltija ei voi myöntää liittymislupaa sellaiselle uudelle liittymälle, joka ei täytä verkkosäännön vaatimuksia. Lisäksi liittymispisteen verkonhaltija voi muuttaa kulutuslaitoksen tai jakeluverkon käyttölupaa, mikäli normaalikäytön aikana havaitaan, etteivät vaatimukset täyty.

Toimeenpanosuunnitelma työn alla

Kulutuksen liittämisen verkkosääntö julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 18.8.2016. Komission asetus (EU) 2016/1388 kulutuksen verkkoon liittämistä koskevasta verkkosäännöstä tuli voimaan 7.9.2016. Voimaantulon myötä tullaan kehittämään uusia toimintamalleja ja ottamaan käyttöön uusia vaatimuksia, jotka ohjaavat sähköjärjestelmään liittymistä.

Sidosryhmillä on lakiin perustuva oikeus tulla kuulluksi ennen uusien toimintamallien ja vaatimusten käyttöönottoa. Liittymispisteen verkonhaltijan on annettava ehdotus yleisesti sovellettavista vaatimuksista tai niiden määrittämiseen käytettävistä menetelmistä viranomaisen hyväksyttäväksi kahden vuoden kuluessa verkkosäännön voimaantulosta.

Fingrid on käynnistänyt syksyllä 2016 kulutuksen verkkosäännön implementoinnin. Fingrid esittelee DCC verkkosäännön toimeenpanosuunnitelman seuraavassa verkkosääntöfoorumin tapaamisessa 29.11.2016. Asetuksen vaatimuksia tulee soveltaa kansallisesti viimeistään 7.9.2019.