Search
Close this search box.

Maanomistajien ääni ajoissa kuuluviin

Jaa
Fingrid kannustaa maanomistajia osallistumaan voimajohtohankkeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tärkeimmät vaikutusmahdollisuudet ovat voimajohtohankkeen YVAn aikana ja yleissuunnitteluvaiheessa.

Fingrid kertoo monissa kanavissa suunni­telmistaan rakentaa uusi voimajohto.

Maanomistajan olisi hyvä seurata voimajohtohankkeen suunnittelua alusta alkaen, sillä reittisuunnitelma tehdään jo YVA­-vai­heessa, eli ympäristövaikutusten arviointimenet­telyn aikana.

YVA kartoittaa hankkeen ympäristövaikutuksia

Voimajohtoreitin esisuunnitteluvaiheessa alkaa ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVAn tavoite on löytää voimajohdolle ihmisten ja luon­non kannalta sopivin reitti, jonka haitalliset ym­päristövaikutukset ovat kokonaisuutena mahdolli­simman pienet.

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan yhteistyössä Fingridin, viranomaisten, YVA­-kon­sultin asiantuntijatyöryhmän, maanomistajien ja kaikkien hankkeesta kiinnostuneiden kanssa.

YVA on lakisääteinen ja siitä vastaa YVA­-yh­teysviranomaisena paikallinen ELY-­keskus, jolle virallinen palaute on annettava.

”Fingridille voi antaa suunnittelun kannalta tärkeäksi koettua palautetta johtoreiteistä käteväs­sä sähköisessä palautejärjestelmässä. Sen avulla voi myös tutustua reitteihin tarkasti”, Fingridin vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski sanoo.

Arviointimenettely on kaksivaiheinen: ensin tehdään arvioinnin työsuunnitelmaksi YVA-­ohjel­ma ja sitten YVA-­selostus, joka kokoaa arvioinnin tulokset. Niistä kummastakin maanomistaja voi antaa kirjallisen mielipiteen ELY­-keskukselle, ja tuloksia käydään läpi myös yleisötilaisuuksissa, joista viestitään aktiivisesti kirjein sekä lehti­-il­moituksin.

YVA­-selostusvaihe päättyy yhteysviran­omaisen antamaan perusteltuun päätelmään. Fin­grid tekee tämän jälkeen reittivalinnan ja tiedottaa valinnasta verkkosivuillaan ja lehdistötiedotteella.

Yleissunnitteluvaiheessa lähetetään tietopaketti hankkeesta

Pari vuotta kestävässä yleissuunnitteluvaiheessa suunnitellaan lopullinen johtoreitti ja pylväspaik­kojen sijainnit.

Yleissuunnittelun alussa kaikille johtoreitin maanomistajille lähetetään infokirje, jossa kerro­taan urakoitsijan ja Fingridin vastuuhenkilöiden yhteystiedot sekä pyydetään maanomistajalta sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Kirjeen mukana lähetetään tietopaketti hankkeesta. Tietoa on tarjolla myös Fingridin sivuilla olevassa kartta­palaute-­palvelussa ja hankekohtaisilla sivuilla.

Maanomistajille tarjotaan ennakkosopimusta, jonka yleensä yli 80 prosenttia maanomistajista te­kee. Samassa yhteydessä maanomistaja voi esittää mielipiteensä suunnitteluratkaisusta ja pylväspai­koista tai pyytää katselmusta. Ennakkosopimuksen tehneiden maanomistajien lunastuskorvaussum­maan lisätään 10–15 prosenttia. Teknisen suun­nittelun jälkeen siirrytään lunastuslupavaiheeseen.

”Maanomistaja voi antaa lausunnon lunastus­lupahakemuksesta lupaviranomaiselle. Hankkeilla voi olla vaikutusta sekä maisemaan että ihmisten elinkeinoihin, ja maanomistajien toiveet pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan”, Fingri­din rakentamispäällikkö Keijo Välimaa kertoo.

Lunastusmenettelyn alkaessa kutsu toimituskokoukseen

Lunastusmenettelyn kautta Fingrid hankkii käyttöoikeuden johtoalueelle. Lunastustoimituksen alkukokouksesta tiedote­taan asianosaisille kutsukirjeellä. Lupahakemuk­sen käsittelevä työ-­ ja elinkeinoministeriö pyytää tarvittavat lausunnot viranomaisilta, kunnilta sekä niiltä asianosaisilta, jotka eivät ole antaneet suostumustaan etukäteen.

Lunastusluvan myöntää valtioneuvosto, ja siitä voi valittaa korkeimpaan hallinto-­oikeuteen.

Rakennusvaiheessa maanomistajalla ja urakoitsijalla suora yhteys

Fingrid ja urakoitsija tiedottavat rakentamisen aloittamisesta maanomistajille. Urakoitsijat sopivat maanomistajien kanssa kaikesta johtoaukeamalle suuntautuvasta lii­kenteestä. Tässä vaiheessa pylväspaikkoihin ei enää voi vaikuttaa.

Mikäli maanomistajalle tulee rakennusvaiheesta haittaa, se joko korjataan tai korvataan. Jos maanomistaja on tyytymätön urakoitsijan toimintaan, häntä kannustetaan ottamaan yhteyt­tä Fingridiin. Loppukokouksessa lunastustoimi­kunta antaa korvauspäätöksen perusteluineen.

Fingrid tekee palautekyselyjä toimintatapojen­sa kehittämiseksi aina voimajohdon valmistuttua.

Haasteiden ratkominen on yhteistyötä

Maanomistajan luottamus Fingridiin ei usein­kaan tule annettuna. Luottamus on rakennet­tava ja ansaittava.

Julkisen tehtävämme vuoksi emme voi tulla julistamaan maanomistajille suurien taloudellisten hyötyjen ilosanomaa. Joudumme sen sijaan kertomaan, että suuremman edun vuoksi juuri sinun metsääsi joudutaan kaatamaan tai rakennuksesi purkamaan. Tämän vuoksi yhteistyön luominen ei useinkaan ole suora­viivaista. Arvostamalla maanomistajan tilannetta, henkilö­kohtaisella kuulemisella ja aidoilla vaikutusmahdollisuuksilla asiaan voidaan kuitenkin vaikuttaa.

Rohkenen myös väittää, että muutos, jossa maanomistaja hyväksyy hankkeen sen vastustamisen sijaan, vaikuttaa ihmiseen absoluuttisesti posi­tiivisemmin, kuin hankkeen kannattaminen vain sen hyväk­symisen sijaan. Tämä muutos on myös oleellisesti vaikeampi. Tässä piilee myös maanomistajayhteistyön henkilökoh­tainen merkityksellisyys.

Palkitsevinta yhteistyössä usein on, kun maanomistaja, joka on kauhuissaan hankkeesta ja hänelle tulevista tappioista, tulee kuulluksi, saa oikeaa tietoa ja on lopulta rauhallisin mielin siitä, että hänen omaisuu­tensa arvo on turvattu. Tähän lopputulokseen pääseminen ei aina ole helppoa, monien väitteiden levitessä mediassa ja maanomistajien keskuudessa.

Haluankin muistuttaa, että tappiolle maanomistaja ei jää. Tästä pitää huolen lunastuslaki ja täyden korvauksen peri­aate, sekä Fingridin erinäiset korvauskorotukset.

Kehittämistä yhteistyössä on aina ja haasteita riittää. Vih­reän siirtymän toteuttaminen tarkoittaa tuhansia kilometrejä uusia voimajohtoja. Lunastusmenettely koskettaa näin ollen useampia ja useampia maanomistajia, ja joitakin maanomis­tajia yhä uudelleen ja uudelleen.

Meidän fingridiläisten tulee tehdä parhaamme sen eteen, että hanke sujuisi maanomis­tajan näkökulmasta mahdollisimman sujuvasti ja hyvässä yhteishengessä.

Eero Kujanen
Eero Kujanen
asiantuntija, maankäyttö ja ympäristö
Fingrid

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *